Ana Sayfa > ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ADD İl Merkezli Eşgüdüm Şube / Kurul Oluşturulması
04 Ağustos 2014
Ve görevleriyle bölge sorumlularının görevleri hakkında yönerge
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
İL MERKEZLİ EŞGÜDÜM ŞUBE / KURUL OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİYLE
BÖLGE SORUMLULARININ GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE
 
            Gerek genel hukuk kuralları ve gerekse Dernekler Kanununun hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla iç yönetsel düzenleme yapılması, çalışmaların etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için gereklidir. Bilindiği gibi, “İl Merkez” kavramında yer alan “Merkez” sözcüğü tüzükten çıkartılmıştır. Buna karşın Vilayet Hukuk İşleri ve İl Dernekler Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda “İl Eşgüdüm Şubesi” ifadesi düzenleyici bir yönetsel işlem olarak GYK kararlarında yer almıştır.
            Yine “Bölge Temsilcilikleri” kavramında yer alan “Temsilcilik” sözcüğü tüzükten çıkarılmış ve yukarıda açıklandığı gibi “Bölge Sorumluluğu” ifadesi de GYK kararlarında görevlendirme yoluyla yer almıştır.
            Bu bağlamda İl Eşgüdüm Şubeleri ve Kurulların aşağıda belirtilen maddelerdeki gibi oluşturulması ve Bölge Sorumlularının görev ve yetkilerinin belirtilmesi uygun görülmüştür.
 
A.   İl Eşgüdüm Şubeleri aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenir:
1.   İl Eşgüdüm Şube, öncelikle İl Merkezinde kurulu şubedir.
2.   ( 03.06.2011 gün ve 6 sayılı kararı ile değ.) İl Merkezinde merkez şubesi bulunmayan (örneğin Ankara, İstanbul, İzmir gibi) büyük illerde, ilçe şubeleri, aralarında yapacakları seçim sonucu en az 3 en fazla 5 şubeden oluşan İl Eşgüdüm Kurulunu belirler.
İl yönetsel sınırları içindeki Şubelerin en az 2/3’ünün katılımıyla yapılacak İl Merkezli Eşgüdüm Kurulu oluşturulması toplantısında, katılan şubelerin yarısından bir fazlasının oyu, karar yeterlilik sayısıdır.
İl Eşgüdüm Kurulu ilk toplantısında;
a-     Basın- iletişim ve sekreterya,
b-     Akçalı konular,
c-     Örgütlenme,
d-     Gençlik,
e-     Varsa diğer,
 
Konularında iş bölümü yapar.
 
İl Merkezli Eşgüdüm Kurulu oluşturulması toplantılarında her şubenin sadece bir oyu vardır. Konu hakkında önceden bilgi sahibi olarak aralarında karar veren şubelerin, bu oylarını, toplantıda şube başkanı, yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden biri kullanabilir.
 
3.   Görevlerini yerine getirmeyen Eşgüdüm Şubesi GYK tarafından görevden alınır. Yerine geçici olarak bir şube eşgüdümle görevlendirilir ve sonrasında İl yönetsel sınırları içindeki şubeler, seçimle eşgüdüm şubeyi belirler. Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi Büyükşehir statüsünde olan ve en az on şubesi bulunan illerde, görevini yapmayan Eşgüdüm Kurullarının yenilenmesi, Bölge Sorumlularının çağrısı ile yapılan seçimle tekrarlanır ve yeni kurul oluşturulur.
4.   İl Eşgüdüm Şube/Kurulunun  görevi, Genel Merkezden aldığı bilgi, belge ve yazıları il yönetsel sınırları içinde tüm şube ve temsilciliklere ulaştırmak ve yapılması istenen görevlerin yapılmasını ve şubeler arası eşgüdümü sağlamak, toplantıları ve ortak etkinlikleri düzenlemek, Genel Merkeze rapor sunmaktır.
5.   Şubeler ve temsilcilikler istenilen bilgi ve belgeler konusundaki iletişimi Genel Merkezle doğrudan kurdukları gibi, İl Eşgüdüm Şube/Kuruluna da bilgi verirler.
6.   ( 03.06.2011 tarih ve 6 sayılı kararı ile değ.) İl Eşgüdüm Şube/ Kurul toplantıları çalışma programı doğrultusunda, olanaklı ise değişik şubelerde olmak üzere en az ayda bir kez, yapılabilirse etkinliklerle birlikte yapılır. Toplantılara Şube Başkanları ile isteyen yönetim, disiplin, denetim kurulu ve kol üyeleri ile, İl içindeki Genel Kurul delegeleri katılır. Sözü edilen bu katılımcıların toplantıda oy hakları olmayıp, gözlemci sıfatıyla yeri geldiğinde düşüncelerini belirtebilirler. Bu toplantılara Bölge Sorumlusu başkanlık yapabilir. Toplantılar tutanağa geçirilir ve tutanağın bir örneği Genel Merkeze iletilir.
7.   Bu yönerge hükümlerini yerine getirmeyen veya görevini aksatan İl Eşgüdüm Şube, bağlı şubeler ve temsilcilik ile kurullar sorumluları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
B.   Bölge Sorumlularının Görevleri:
1.        Bölge Sorumluları, Genel Merkezin bilgi, denetim ve görevlendirmeleri doğrultusunda Genel Yönetim Kurulu adına çalışır.
2.        Bölgesine ait çalışma ve mali nitelikteki raporları 3 er aylık dönemleri kapsayacak biçimde Eşgüdüm Şube ve Kurulları ile birlikte hazırlayarak Genel Merkeze sunar. Şubelerin Genel Merkeze yapacağı katkı paylarının yapılıp yapılmadığını izler.
3.        Bölgesindeki Şube/Kurulların, panel, konferans, yemek vb. etkinliklerinin birbiri ile çakışmasını önler, eşgüdüm ve etkinliğin gerçekleşmesi için gerekli işbirliği ve dayanışmayı sağlar.
4.        Sorumluluğu altındaki şube/kurulların tüzük ve yönetmelik doğrultusunda çalışıp çalışmadığını izler, gerektiğinde Genel Yönetim Kuruluna Genel Denetleme Kurulu denetimini önerir. Şubelerdeki sorunları yerinde çözmeye çalışır, çözülmeyenleri Genel Merkeze yazılı veya sözlü iletir.
5.        Sorumlular isterlerse bizzat katılmak suretiyle İl Eşgüdüm toplantılarının periyodik olarak yapılmasını koordine eder, şube, kurul ve temsilciliklerin katılımını denetler. Her yıl periyodik olarak bağlı eşgüdüm şube faaliyetleri ile ilgili gözlem ve düşüncelerini içeren raporunu düzenleyerek Genel Merkeze gönderir.
6.        Bölge Sorumluları, çalışmalarını yürütürken sorumluluğu altındaki şube, kurul ve temsilciliklerin iletişim araçlarından (telefon, belgegeçer, fotokopi vs.) yararlanabilir.
7.        Bölge Sorumluları gerektiğinde önemli günlerde veya önemli ulusal konularda Genel Merkeze bilgi vererek, şube/kurullarla ortak basın açıklaması ve toplantılar yapar.  
8.        Bölge sınırları içerisinde yeni kurulacak Şubelere ilişkin görüşlerini ve önerilerini son kararın verilmesi için Genel Merkeze bildirir.
9.        Genel Hukuk kurallarına, yasalara ve tüzüğe aykırı olmayacak biçimde iç yönetsel bir düzenleme olarak oluşturulan Bölge Sorumluluğu görevlerinin yürütülmesi sırasında oluşacak yönetsel suçlar için disiplin hükümleri uygulanır.
10.    “ İl Eşgüdüm Şubelerinin Görevleri” ve “Bölge Sorumlularının Görevleri” hakkında ADD Genel Yönetim Kurulunun 28.10.2008 tarih ve 6 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan hükümler kaldırılmıştır.
11.   Bu yönerge Genel Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.
 
İş bu yönerge Genel Yönetim Kurulunun 09.10.2010 tarih ve 4 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmekle, 03.06.2011 gün ve 6 sayılı kararıyla da bazı maddeler değiştirilmiştir.
 
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Haberleri

Başlık Tarih
 
ADD Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu25 Temmuz 2019
İzmir’in İşgali -Ahmet Gürel15 Mayıs 2019
ADD Genel Başkanlığına Hüseyin Emre Alştınışık Seçildi27 Şubat 2019
ADD özel Gazi Ayşe Altıntaş Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu04 Eylül 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı. 30 Temmuz 2018
ADD 15. Olağan Genel Kurulu Başladı28 Temmuz 2018
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi 15. Genel Kurulu18 Temmuz 2018
2023 Türkiye’si Sempozyumu 26-27-28 Nisan 201801 Mart 2018
Kukla Devlet İçin Halk Oylamasına Hayır! ADD Gaziemir18 Eylül 2017
Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu04 Ağustos 2017
Gaziemir ve Gaziemirliye Hizmet Etmek İçin Birleştik13 Ocak 2017
23 ARALIK 2016 KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2016
HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNE “HAYIR” DİYEREK ANITKABİR’E YÜRÜDÜ06 Aralık 2016
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU15 Kasım 2016
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 31 Temmuz 2016
ADD 14. Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığına Kadın Adaylar20 Haziran 2016
Atatürkçü Düşünce Derneği 14. Olağan Genel Kurulu Başladı18 Haziran 2016
ADD 14. Olağan Genel Kurulumuz 18-19 Haziran 201602 Haziran 2016
23 Nisan’ı Kutlamaktan Korkanlara Bir Sözümüz Var18 Nisan 2016
Anayasa Tuzağına Düşmeyeceğiz13 Nisan 2016
ADD İzmir Şubeleri ÇİĞLİ Eşgüdüm Toplantısı 5 Mart 201604 Mart 2016
Basın açıklaması 3 Mart 2016 Perşembe Saat: 13.0024 Şubat 2016
ADD Buca Şubesi 11. Olağan Gene Kurulu14 Şubat 2016
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 06.12.2015 Bornova04 Aralık 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 18 Ekim 2015 Yer: Buca15 Ekim 2015
ADD İzmir Şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarında01 Eylül 2015
ADD Urla Şubesi Teröre Karşı Basın Açıklaması27 Ağustos 2015
Cumhuriyete sahip çıkalım22 Ağustos 2015
ADD Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu 22 Temmuz 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 12 Nisn 201509 Nisan 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 1 Mart 2015 26 Şubat 2015
İç Güvenlik Yasa Tasarısı Basın Açıklaması18 Şubat 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Gaziemir'de Yapıldı12 Ocak 2015
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 07 Ocak 2015
16 Yaşındaki Mehmet Emin, Türkiye'nin Çağdaş Geleceğidir!25 Aralık 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu09 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı Sonuç Bildirgesi08 Aralık 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Toplantısı 07.12.2014 Menemen'de04 Aralık 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 8.11.2014 Karşıyaka'da07 Kasım 2014
ADD Aydın şubeleri eşgüdüm toplantısı20 Ekim 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı Sonuç Bildirgesi13 Ekim 2014
ADD İzmir Şub. Eşgüdüm Top. 11 Ekim saat:12 Balçova08 Ekim 2014
Kurban Bayramınız Kutlu Olsun03 Ekim 2014
ADD Önceki Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak’ı saygıyla anıyoruz30 Eylül 2014
Uşakizade Köşkü Müd. Ahmet Gürel’in Ekim, Kasım etkinlikleri24 Eylül 2014
ADD Hasan Tahsin Düşünce Okulu 20-21 Eylül 201416 Eylül 2014
GENÇ DÜŞÜN : KÖYCEĞİZ 13 Eylül 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Ağustos 201427 Ağustos 2014
Genel Başkanımızdan Seçim Değerlendirmesi12 Ağustos 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 2 Ağustos 201425 Temmuz 2014
ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın Lozan Açıklaması23 Temmuz 2014
ADD Genel Yönetim Kurulu Görev Dağılımı03 Temmuz 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 5 Temmuz 2014 26 Haziran 2014
ADD Davutlar Şubesi Geleneksel Bahar Kahvaltısı18 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan genel kurulu sonuçlandı09 Haziran 2014
addkarsiyaka.com Web sitesi Kuruldu. add.org.tr Yenilendi26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı Yapıldı26 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 25 Mayıs 2014 21 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014 Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması19 Mayıs 2014
ADD Genel Merkezi 13. Olağan Genel Kurul İlanı16 Mayıs 2014
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantıları11 Nisan 2014
3 Mart 1924 Halifelik Kaldırıldı26 Şubat 2014
ADD Menemen Yönetim Kurulu üyesi Veli Yandı’yı kaybettik11 Şubat 2014
BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR!11 Ocak 2014
ADD İZMİR ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOP. 05 OCAK 2014 31 Aralık 2013
BASINA ve KAMUOYUNA26 Aralık 2013
Kubilay Olmaya Geldik24 Aralık 2013
ADD Küçük Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi 7-8 Aralık 201309 Aralık 2013
Seçmek ve Seçilmek06 Aralık 2013
Uğur Başkanımızı Kaybettik04 Aralık 2013
DİKKAT !04 Aralık 2013
Atatürkçü Düşünce Derneği Küçük Genel Kurulu21 Kasım 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 17 Kasım 2013 Pazar günü saat 11.00 11 Kasım 2013
ADD BEŞİKTAŞ ŞUBESİ SİYASET OKULU- 411 Kasım 2013
10 KASIM’DA ATA’MIZIN YANINDAYIZ03 Kasım 2013
Atatürkçü Düşünce Akademisi Başlıyor 12 Ekim 2013
ATATÜRK VE BİLGELİK AYDEMİR CEYLAN'IN YAZISI01 Ekim 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm Toplantısı 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 11.00 de Bergama'da20 Eylül 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ TOPLANTISI NARLIDERE ŞUBEMİZDE 08.08.2013 PAZAR GÜNÜ SAAT: 11.00 14 Ağustos 2013
SİLİVRİ KARARLARI İÇİN BASIN AÇIKLAMASI06 Ağustos 2013
BARIŞ(!) SÜRECİ DÖRTNALA…26 Haziran 2013
ADD İZMİR ŞÜBELERİ TOPLANTISI 16 HAZİRAN 2013 GÜZELBAHÇE'DE11 Haziran 2013
Rize Şubemize Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz 06 Haziran 2013
Genel Başkanımız Trabzon'dan Destek Verdi: Geldikleri Gibi Giderler 04 Haziran 2013
ATATÜRK RESİMLİ HEDİYELİK ÜRÜNLER 24 Mayıs 2013
ADD Aydın Şubesi: Yörük Ali Efe Ödülü'nü Aldı 14 Mayıs 2013
ADD Antalya Şubesi Türk Halk Müziği Koromuzun Konseri 18 Mayıs 201312 Mayıs 2013
ADD BALIKESİR İL EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 08.Mayıs 2013 Akçay / Edremit10 Mayıs 2013
ADD Genel Merkezi LOZAN Antlaşması’nın kazanımlarının değerlendirileceği ödüllü bir makale yarışması düzenlenmiştir09 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri Eşgüdüm toplantısı 11 Mayıs 2013 07 Mayıs 2013
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN TANSEL ÇÖLAŞAN’IN 19 MAYIS’A İLİŞKİN ÖRGÜTE AÇIKLAMASIDIR07 Mayıs 2013
19 MAYIS'TA SAMSUNDAYIZ03 Mayıs 2013
ADD İzmir Şubeleri 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutladı.01 Mayıs 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan İzmir Kitap Fuarında30 Nisan 2013
ADD Genel başkanı Tansel Çölaşan 28 Nisan'da İzmirde26 Nisan 2013
ADD Genel Başkanı Tansel çölaşan 28 Nisan’da İzmir Kitap Fuarında20 Nisan 2013
Konferansa Davet ADD Güzelbahçe şubesi 15 Nisan 2013 Saat: 17.00 Belediye Düğün Salonu13 Nisan 2013
Köy Enstitüleri 73. Kuruluş Yılı Etkinlikleri ADD Urla Şubesi Tarih: 14.04.2013 Zeytinler Köyü Saat: 10.3013 Nisan 2013
Kuruluşunun 73'ncü Yıldönümünde Köy Enstitüleri Anma Proğramı Gaziemir11 Nisan 2013
Duruşma Salonu'ndan Notlar 08.04.201310 Nisan 2013
ERGENEKON ÇÖKMÜŞTÜR.09 Nisan 2013
ADD Sakarya Şubesi: Utku Erişik'i Konuk Etti06 Nisan 2013
ADD ARHAVİ ŞUBESİ’NİN 23 NİSAN RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI05 Nisan 2013
Atatürk'te Birleştik! 05 Nisan 2013
ADD Balçova Şubesi Basın Açıklaması02 Nisan 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz02 Nisan 2013
ADD İZMİR ŞUBELERİ BÖLGE TOPLANTISI 31 MART 2013 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE 28 Mart 2013
8 Nisan 2013 tarihinde Silivri’deyiz27 Mart 2013
ADD Denizli Şubesi: Miniklerimiz 23 Nisan Turnuvasına Hazırlanıyor26 Mart 2013
Birleşe Birleşe Kazanacağız25 Mart 2013
ADD Gaziemir Konseri24 Mart 2013
ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY URLA’DA KONSER VERDİ24 Mart 2013
VATAN CUMHURİYET VE EMEK DİYENLER BU OYUNU BOZACAKTIR!24 Mart 2013
8 Nisan’da Silivri’deyiz24 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH