Ana Sayfa > GÜNCEL HABERLER

Kıbrıs Adası’nın tarihçesi
20 Temmuz 2013
Kıbrıs'ın Geçmişi:
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

Kıbrıs Adası'nın kısa bir tarihçesi

                     Kıbrıs'ın Geçmişi:

a.  Osmanlı  dönemine kadar olan dönem:  M.Ö.  1500-M.S. 1571

b.   Osmanlı dönemi: 1571-1878

c.   İngilizlerin dönemi:1878-l960

d.   Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi:

•   1960-1974; 1963 Aralık ve 1967 Kasım.
•   1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
•   Harekât sonrası

    Kıbrıs'ın ilk insanlarının Anadolu'dan gelmiş olduğunu biliyo­ruz. Çünkü adanın jeolojik devirlerde Anadolu'dan koptuğu konu­sunda bilim adamları görüş birliğindedir.

                               Milattan Önceki Tarih ( M.Ö. 1000- M.Ö.62 )

     Tarihte Kıbrıs'ın ilk egemenlerinin Hititler olduğu yazılıdır. Bundan sonra M.Ö. 1450 yıllarında Mısırlıların eline geçer. M.Ö. 1000 yıllarında Finikeliler adaya hakim olurlar. Arkadan Akalar ge­lir. Kıbrıs en görkemli ve zengin günlerini Akalar yönetiminde ya­şar.

      M.Ö. 500'lerde Persler Kıbrıs'ı işgal eder. Pers Kralı Darius'u yenen Büyük İskender M.Ö. 333'te Kıbrıs'ı onların elinden alır. Daha sonra Romalılar M.Ö. 62'de Kıbrıs'a egemen olurlar.

                           Milattan  Sonraki Tarih ( M.S. 46- M.S. 1820 )

    M.S. 46 yılında St. Paul adaya gelir ve ada halkı Hıristiyanlığı kabul eder. M.S. 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Kıbrıs, Bi­zans İmparatorluğu'nun payına düşer.

      Bizanslılar adada Ortodoks kilisesini kurarlar ve resmi dili Rumca yaparlar. Adanın değişik ve melez halkı bu dil ve dinin et­kisi altında kendini Yunanlı saymaya başlar. Bugün Kıbrıs'taki ço­ğunluğu oluşturan Rumlar, işte bunlardır.

       Fakat bu sıralarda Müslümanlar da işe karışırlar ve Emevilerle , Abbasiler M.S. 632'lerde başlayarak zaman zaman Kıb­rıs'ın bazı yörelerine hakim olurlar.

     M.S. 1191 Haçlı Seferleri sırasında İngiltere kralı Aslan Yü­rekli Rişard adayı Bizanslılardan alır ve Lüsignan'ı kral ilan eder. 1464'te Venediklilerin istilasına kadar 273 yıl Lüsignan krallığı Kıbrıs'ı yönetir.

     Osmanlılar Dönemi ( 1570 )

    O sıralarda Osmanlılar da tarih sahnesine çıkmışlardır. Kanuni'den sonra tahta çıkan II. Selim Kıbrıs sorununu çözmek kara­rındadır. Rodos'un Osmanlıların eline geçmesinden sonra, Kıb­rıs'taki Venedik yönetimi de her yıl 8 bin Duka altını haraç vererek Osmanlı İmparatorluğu'nu hoş tutmaya çalışmaktadır.

      Sonunda karar verilir. Türk Sefer Kuvveti, Vezir Lala Mustafa Paşa komutasında 15 Mayıs 1570'te İstanbul'dan hareket eder. 1 Temmuz 1570'te Limasol'da karaya çıkılır, arkadan Larnaka ve diğer kaleler ele geçirilir.

      9 Eylül 1570'te Lefkoşa Kalesi alınır. 1 Ağustos 1571'te de 1 yıla yakın süren muharebelerden sonra Magosa ele geçirilir. Kıbrıs'ın fethi, 13 aylık uzun bir savaşa ve 50 bin şehide mal olmuştur.

      O tarihte Kıbrıs'ın nüfusu, 150 bin yerli halk ile 30 bin Türk askerinden oluşuyordu. Adanın savunulması için Kayseri, Konya, İçel, Niğde, Manavgat gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinden zorunlu göç yoluyla 28.600 kişilik bir topluluk gönderildi.

      Şimdi, Kıbrıs'taki Türkler işte 1570'lerde adaya çıkan bu Türk­lerin torunlarıdır.

    Görüldüğü gibi, tarihte Yunanlılar hiçbir zaman Kıbrıs'ta bir egemenlik kuramamışlardır. Ayrıca, Yunanistan'dan adaya hiçbir devirde toplu bir göç de olmamıştır.

Yunan Devletinin Doğuşu ( 1821 )

       Kıbrıs'ın fethinden 243 yıl sonra 1814'te Çarlık Rusyası'nın Odesa kentinde üç Rum tüccarı Rus Çarının yaveri İpsillanti'nin koruması altında "Filiki Eterya" adlı bir örgüt kurdular.

     Bu örgütün amacı Yunan bağımsızlığını sağlamak ve Osmanlıların elindeki Konstantinopl başta olmak üzere evvelce 3 kıtaya yayılmış Bizans İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde "Büyük Yunanistan"ı yeniden yaratmaktı.

     Bu örgüt hızla yayıldı. 1821'de Mora İsyanı'nı çı­karttı. 1829'da Edirne Antlaşması ile bağımsız bir Yunan Devleti kuruldu.

    1821 Mora Ayaklanması'nda, İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nin oynadığı elebaşılık rolü kesin delilleriyle ele geçtiği için, Pat­rik Grekorios ve arkadaşları, Fener Patrikhanesi'nin kapısı önünde asıldılar.

      Kıbrıs da bu ayaklanmada sahnedeydi. Orada da kilise, Megalo İdea'nın destekçisi rolündeydi.

İngiliz’lerin Kıbrıs’ı Siyasi Entrikalarla Ele Geçirmesi (1878 )

1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) Kıbrıs Rumluğu'nun tari­hinde önemli bir yıldır. Çünkü o tarihte Kıbrıs hukuken değilse bile fiilen el değiştirmiş, Osmanlı egemenliğinden sonra ingiliz yöneti­mine geçmiştir.

20 nci Yüzyıl Rumlar’ın Enosis Faaliyetleri (1822-1948 )

İngiliz yönetimi ile birlikte, Yunanlıların ve Kıbrıslı Rumların bu yöndeki propaganda ve çalışmaları büyük bir hız kazandı. Yuna­nistan'dan gönderilen öğretmenlerin de yardımı ile Rum okulları, gençliği Megalo İdea ve Kıbrıs'ın Enosis'i fikri ile yoğruluyorlardı.

   Rum ilkokul öğrencilerinin söylediği şarkılardan biri şöyleydi: 'Türklere karşı savaşta bize öncülük eden davulların ardından, ile­ri..."

     Evet, 1922 yılının 9 Eylül'ünde Türk Orduları'nın İzmir'e ulaş­tığı gün, Yunan Megalo ideası ile Kıbrıs Enosis'i ağır bir darbe yemişti.

    Ama, yeni doğan genç Türk Devleti'nin Kıbrıs'a uzanması da mümkün değildi. Lozan'da Türkiye Kıbrıs'ın İngiliz toprağı ol­duğunu resmen kabul etti.

      1945'te İkinci Dünya Harbi'nin Müttefikler için zaferle sonuç­lanmasına ve Yunanistan'ın Alman işgalinden kurtulmasına rağ­men memlekette bir sağ-sol iç savaşının üç-dört yıl daha sürmesi, Yunanistan'ı kendi iç işleriyle uğraştırmış, zorlu günler geçirmesi­ne neden olmuştur.

     Kıbrıs'ta ise, Rumların Enosis yolundaki mücadeleleri devam ediyordu. İngiltere hükümetinin 1948 yılında Ada'ya özerklik ver­me girişimi Rumlar tarafından kabul görmedi. Çünkü onlar bağım­sızlığı, hemen arkasından ilan edecekleri Enosis'i istiyorlardı.

                  Makarios Dönemi (1948 )

     Tam bu sıralarda, yani 1948'te, Kıbrıs tarihinde daha sonra etkisini gösterecek bir şey oldu: Amerika'da din öğrenimini ta­mamlayan Makarios adında, 35 yaşlarında genç bir papaz, mem­leketi olan Kıbrıs'a dönerek Kition Piskoposluğu görevine başladı. Makarios çocukluğundan beri ateşli bir Enosisçiydi ve hemen giri­şimi eline aldı.

    15 Ocak 1950'de bütün adada bir halk oylaması gerçekleştirildi. Buna göre Rumların yüzde 95.7'si Enosis'i istiyor­du. Kıbrıslı Türkler olayların dışında durmaya çalışıyorlardı. Türk­ler oylamaya katılmadı.

      Plebisitten 9 ay sonra Makarios 20 Ekim 1950'de Kıbrıs Başpiskoposluğu'na seçilmiş ve Rum liderliğine getirilmişti.

     Makarios, yeni görevine başladığı gün şöyle diyordu: "Kutsal yemini ederim ve derim ki, milli özgürlüğümüzün doğuşuna dek çalışacağım ve Kıbrıs'ı anamız Yunanistan'a bağlamak olan siya­setimizden asla vazgeçmeyeceğim."

     Makarios son bir gayretle Yunan hükümeti ile birlikte BM'ye başvurdu. Kıbrıs için Self-Determination istiyordu. BM'nin 17 Ara­lık 1954'teki toplantısında Genel Kurul bu öneriyi şimdilik görüş­memeye karar verdi.

EOKA ( Kıbrıs Mücahitleri Helen Ulusal Örgütü ) Yer Altı   İhtilalci Örgütünün Kurulması ;

     Kıbrıs'ı Megali İdea hedeflerinin içinde kabul eden Yunan­istan, II nci Dünya Harbinin tehlikelerini atlattıktan sonra, yeni­den Enosis (Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak) faaliyetlerine hız ver­mişti.

   Yunanistan Kara Kuvvetleri Ko­mutanı Orgeneral Kosmas, Albay Grivas'ı 27.1.1951'de çağıra­rak görüşmüş ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakının silahlı bir mü­cadele ile halledileceği konusunda kendisini desteklediğini bildirmişti.

     Albay Grivas,  daha teğmen rütbesinde, 15 Mayıs 1919 yılında Yunan Ordusu ile İzmir'e çıkmış ve Yunan ileri harekâtında, Ege Bölgesinde kuvayı milliye emrinde çarpışan Demirci Mehmet Efe'ye karşı Yunan Ordusunun yan ve geri emniyetinin sağlanmasında görevlendirilmişti.

     İlk vur-kaç ve gerilla taktiklerini Anadolu'da Türk kuvvetleriyle çarpı­şarak öğrenen Grivas, II nci Dünya Harbinde, yarbay rütbesinde İngilizlerden aldığı destekle Almanlara karşı "X" gerilla birliğini kurmuş ve bu konuda uzmanlaşmıştı.

     Yunanistan Hükümeti, 1953 yılından itibaren Kıbrıs işiyle resmen ilgilenmeye ve ona sahip çıkmaya başlamıştı. 1953 yılı sonbaharında, İngiliz Başbakanı Sir Anthony Eden ile Yunanis­tan Dışişleri Bakanı Yorgos Papagos'un görüşmelerinde, Eden­in "Kıbrıs'ın Yunanistan'la hiçbir zaman birleşmeyeceğini" söy­lemesi üzerine Yunanistan, bir yandan " Kıbrıs konusunu" BM'e resmen götürmeye karar verirken diğer yandan Makarios'a, Gri­vas'a ve onların tedhişçi eylemlerine yardımcı olmaya ve EOKA'ya her türlü silah ve para yardımı yapmaya başladı.
Rum - Yunan ikilisi, barışçı yoldan Enosis'i gerçekleştire­meyeceklerini anlayınca taktik değiştirerek daha önce alt yapısı­nı hazırladıkları tedhiş yoluna başvurdular. Gerilla harekâtında uzman olan Kıbrıs asıllı Albay George Grivas'ı EOKA (Kıbnslı Savaşçıların Ulusal Birliği) adıyla tanınan tedhiş teşkilatını kurmakla görevlendirdiler.

     Makarios ve yandaşları, çözümü silahta aramaktan başka ça­re bulamıyorlardı. Evet, artık iş silahla çözülecekti. Makarios'un başkanlık ettiği ve Grivas'la birlikte 12 kişiyi bulan kurucular, İncil üzerine yemin ederek, EOKA ihtilalci örgütünün temelini atmışlar ve silahlarını kuşanmışlardı.

     EOKA yani "Kıbrıs Mücahitleri Helen Ulusal Örgütü" işte bundan sonra kendini gösterecek, etrafa kan ve ateş kusacaktı.

1954 Mart'ından itibaren Yunanistan, Kıbrıs Meselesi'ni Birleşmiş Milletler'e götürmekten bahsetmeye başlamıştır. Başbakan Papagos, 23 Mart günü yayınladığı bir bildiride, Yunan hükümetinin Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı meselesini, BM toplantısına götürmeye karar verdiğini bildirmiştir. Bu bil­dirinin yayınlandığı günü akşamı, Atina Üniversitesi öğrencileri gösteriler yapmışlar ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını istemiş­lerdir.

    16 Ağustos 1954'de Yunanistan Başbakanı Papagos; BM Genel Sekreterliğine resmen başvurdu ve BM'in Dokuzuncu Genel Kurul Gündemine, Kıbrıs hakkında, "Eşit haklar ve self-determination ilkelerinin, BM koruyuculuğu altında Kıbrıs adasında yaşayan nüfusa uygulanmasını" koydurmak istedi.

   Yunan hükümetinin Enosis yolunu açacak olan böyle bir taleple BM'e başvurması, Yunan halkını yeniden kışkırtmış, Girit'de dahil ol­mak üzere, 20-21 Ağustos günlerinde Yunanistan'ın her tarafın­da Kıbrıs mitingleri yapılmış, ilhak lehinde gösterilerde bulunul­muştur. Atina radyosu, 20 Ağustos günkü yayınında her iki da­kikada bir "Kıbns mücadelesi başladı, kurtuluş saati yaklaşıyor" diye anons yapmıştır. Atina'daki gösterilerde İngiliz Büyükelçi ligine de hücum edilmiştir, çıkan çatışmalarda pek çok kişi yara­lanmıştır.

   Albay Grivas, 10 Kasım 1954'te "Digenis" takma adı ile gizlice adaya çıktı.

   1951'den itibaren pek çok kez Kıbrıs'a giden Grivas, keşif ve örgütleme faaliyetlerini gerçekleştirmiş, iki gençlik örgütü OXEN ve PEON'un yanısıra, kilisenin kont­rolündeki Çiftçiler Birliği (PEK)'ni de yanına aldı. Yunan Başbakanı Papagos ve Genelkurmay Başkanı olan General Andrea Kosmas'da Grivas'ı destekliyorlardı.

   1955 yılında EOKA yer altı örgütünü kuran Albay Grivas, kısa zamanda adada tam bir tedhiş ve terör estirdi. EOKA örgü­tünün iki hedefi vardı:

1 ncisi, ingilizleri Adadan çıkarmak,

2 ncisi, Türkleri yok ederek Enosis'i gerçekleştirmek idi.

 EOKA örgütü birçok İngiliz askeri personelini ve polislerini hedef almış çeşitli suikastlar ve sabotajlar yapmıştır. Ancak en büyük zararı Türklere vermiş, 1974 Barış harekâtına kadar Kıb­rıs Türkünün zayiatı 2000 şehit 3000 yaralı olmuştur.

   EOKA ay­rıca kendi emellerine hizmet etmeyen binlerce Rum'u hain ilan ederek hedef seçmiş, İngilizlerle işbirliği yapıyor diye Grivasın emriyle EOKA üyesi 200 rum öldürmüştür.

    EOKA terör örgütü eylemlerinde her yola baş vuruyordu, Grivas'in en yakın adamı olan Nikos Sampson, okulların dağıl­ma saatinde İngiliz Subaylarını arkadan vuruyor, tabancayı ön­ceden hazırlanan öğrencinin çantasına koyuyordu.

   Bölgeyi saran İngiliz asker ve polis kuvveti yaptıkları ara­mada, cinayet silahını ele geçiremedikleri için fotoğraf makinesi ile resim çeken Sampson'u serbest bırakıyor ve hiçbir olayda ka­tili bulamıyorlardı. Ancak dördüncü cinayetten sonra görgü ta­nıklarıyla suçüstü yakalanarak ele geçmişti.

    Makarios, Yunan Dışişleri Bakanı Stefanopulos'un da onayını aldıktan sonra Grivas'a "Eyleme başla" emrini vermişti. 1 Nisan 1955'te EOKA'nın silahlı eylemleri başladı.

    O gün Lefkoşa'da ingiliz Vali Konağı Müsteşarlık Dairesi ve ingiliz Komutanlık Karargâhı'nda bombalar patladı, radyo evi ya­kıldı. Sokaklarda dağıtılan ihtilal bildirisinde şöyle denmekteydi:

       "Karşımızda iki düşman vardır: Birincisi İngilizler, İkincisi Türkler. Önce İngilizlerle mücadele edeceğiz ve onları adadan çıkaraca­ğız. Sonra Türkleri imha edeceğiz. Hedefimiz Enosis'tir. Kurtuluş savaşımız, Allah'ın yardımı ve bütün Yunan dünyasının sarsılmaz imanı ile bugünden itibaren başlamıştır."
Kıbrıslı Türklerin Varlıklarını Koruması İçin Örgütlenmesi.

            Yıl 1878
Aslında Kıbrıs Türkünün varlığını korumak için örgütlenmesi bir hayli eskiye, 1878'lere dayanmaktaydı. O tarihte adanın İngiliz yönetimine geçmesi tehlike çanlarını çalmış, 1820'lerden beri Kıb­rıslı Rumların tükenmez Enosis girişimlerine ciddi bir boyut ka­zandırmıştı.

Yıl 1900

1900 yılından başlayarak yayınlanmaya başlayan Türkçe ga­zeteler, değişik dernekler ve işçi kuruluşları bu yolda mücadeleye başladılar.

      Özellikle, Osmanlı İmparatorluğu da bu yıllarda gittikçe artan bir hızla çökmekte, dağılmaktaydı. Kıbrıs Türkü, İngiliz yöne­timinin de Rum toplumunu kayıran tutumu karşısında haklı olarak kendini yalnız ve sahipsiz görmekteydi.

         Yıl 1918

1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Harbi'nden yenik çıkması tehlikeyi daha da arttırmıştı. Kıbrıslı Rumlar, Paris'te başlayan barış toplantısında Enosis istemek için Paris'e bir heyet gönderiyorlardı.

    İşte bu, Kıbrıslı Türklerin ilk halk kong­resini toplamalarına neden oldu. 10 Aralık 1918'te Lefkoşa'da top­lanan halk temsilcileri mücadele esaslarını saptadıkları gibi, Pa­ris'e gönderecekleri temsilcileri de seçtiler.

     Gerçi ingiliz yönetimi bu temsilcilerin gidişine izin vermeyecekti ama, Türklerin bu derleniş toparlanışları önemli bir adımdı. Nitekim bundan 13 yıl sonra 1931'de yine Lefkoşa'da ikinci Ulusal Meclisieri'ni toplayarak da­yanışmayı arttırdılar.

                 Yıl 1920

1920'de ilk Türk siyasi partisi "KATAK" kuruldu. Bunu "Milli" ve "Kıbrıs Türk Birliği" partileri izledi.

               Yıl 1949

     1949'da partiler, "Çiftçiler Bir­liği ve Kıbrıs Türk işçi Birlikleri" ile bir araya gelerek "Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu"nu oluşturdular. Şimdi dağınık örgütler bir araya gelmiş, Kıbrıs Türkünün mücadelesi bir bütünlük kazanmıştı.

                   1950’ li Yıllar ve Türkiye’nin Kıbrıs’a Bakışı              

           Yıl 1950

Doğrusu aranırsa, bugüne kadar Türk Hükümetleri de Kıbrıs Türkleri'ne sahip çıkmamışlardı. Kıbrıs politikası bir bilinmezlik, bir şaşkınlık içindeydi. Açıkçası, Türkiye için 1950'lerde bir "Kıbrıs Sorunu" yoktu.

    Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, 23 Ocak 1950'de TBMM'ne şunları söylemekteydi: "Kıbrıs diye bir sorunumuz yoktur."

    Arkasından iktidara gelen Demokrat Parti de aynı görüştedir. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü de, Yunan Başbakanfnın bir hafta önce, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakından açıkça söz etmesine kar­şılık, 24 Şubat 1951 günü TBMM'nde şöyle söylüyordu:

    "Doğu Akdeniz statüsünde herhangi bir değişikliğin bahis konusu oldu­ğunu veya olacağını zannetmiyorum. Yalnız şunu açıkça söyleye­bilirim ki kendisiyle en yakın dostluk ilişkileri kurduğumuz Yunanis­tan'la Türkiye mukadderat birliği etmiştir."

                                     Yıl 1955

Fakat Kıbrıs'ta silahlar patladıktan sonra işler de değişmeye başladı. Başbakan Adnan Menderes 24 Ağustos 1955'te verdiği demeçte, Türkiye'nin adadaki soydaşlarının can ve mal güvenlik­lerinin çiğnenmesine seyirci kalamayacağını bildiriyordu.

     Şimdi Kıbrıs Türkleri de, Anavatanın ilgisi üzerine daha bir başka cesaretle ümitlenmişlerdi. Artık arkalarında Türkiye vardı.

      1955 EOKA terörü Türk toplumunu bu vaziyette bulmuştu ve terör bir türlü durmak bilmiyordu. Bombalama, suikast, yangın ve tedhiş her gün biraz daha tırmanıyordu ve korkulan başa gelmek­teydi.

       Terörün başlamasından 3 ay sonra Türkler açıktan hedef ha­line gelmişlerdi. Özellikle de İngiliz Güvenlik Kuvvetleri'nde görevli Türkler saldırıya uğramaktaydılar. O tarihe kadar iyi kötü kan dö­külmeyen adada şimdi kan dökülmekte, iki toplum gittikçe birbirin­den uzaklaşmaktaydılar. EOKA'cılar, Rumları Türklerle konuş­maktan, onlara toprak ve mal satmaktan, onlarla alışveriş yap­maktan men etmekteydiler.

     1955'te başlayan ve 1959'da sona eren tedhiş sonunda, EOKA'cılar tarafından 100'ün üzerinde Türk öldürülmüş, 33 köy Türkler tarafından boşaltılmak zorunda kalınmış ve 6.000'den faz­la Türk daha güvenli yerlere göç ederek canlarını ancak kurtar­mışlardı.

      İngiltere Hükümeti'nin daveti üzerine Kıbrıs konusunu görüş­mek üzere, Türk, Yunan, İngiliz yetkilileri 29 Ağustos 1955'te Londra'da bir araya geldiler. Bu buluşmadan bir sonuç alınamadı.

       Muzaffer Sever , 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Bitmeyen Gece , İstanbul  2010,s.12-14.

        Oğuz Kalelioğlu , Kıbrıs Barış Harekatı ve Gazimagosa Savunması , Ankara, 2011,s.13-15.

Sever, a.g.e.,s.16-17.

                                                BİRİNCİ BÖLÜM

             BARIŞ HAREKÂTI ÖNCESİ KIBRIS CUMHURİYETİ KURULMASI

                ARALIK 1963 TÜRKLER’E YAPILAN KATLİAMLAR

    1954-1959 Yılları ve Türkler’e Yapılan Katliamlar

1960 Yılında  İngiltere’siz İki Toplumlu Kıbrıs, Bağımsız  Cumhuriyetinin Kurulması

        1959 yılının 5 Şubatı'nda Zürih şehrinde Başbakan Adnan Menderes ve Yunanistan Başbakanı Karamanlis ile Dışişleri Ba­kanları Fatin Rüştü Zorlu ve Averof buluştular. Bir hafta süren gö­rüşmeler sonunda, 11 Şubat 1959'da Kıbrıs konusunda anlaştılar.

Devamı

 
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL HABERLER Haberleri

Başlık Tarih
 
LOZAN’DAN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE 23 Temmuz 2018
Cumhuriyet, Atatürk Düşmanı Atatürksüz Müfredata Hayır06 Kasım 2017
9 Eylül Nif'ten İzmir'e Doğru08 Eylül 2017
17 Ağustos 1999 Saat: 03:02 Merkez Üssü Gölcük17 Ağustos 2017
Basın Açıklaması ve Atatürk’ün Manevi Çocukları10 Mayıs 2017
2 Temmuz İnsanlık Adına Kara Bir Gün02 Temmuz 2016
Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Laiklik Tepkisi30 Nisan 2016
KÖY ENSTİTÜLERİ 16 Nisan 2016
19 Mayıs kutlamasını sınırlayan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesini iptal ettirdik03 Mart 2016
DEÜ Atatürk İlk. ve İnk.Tar.Ens.Müd.Bülent Çukurova31 Ocak 2016
Kent Söyleşileri "Fotoğraflarla Gazi İzmir’de"22 Ocak 2016
YILBAŞI VE ÇAM AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ31 Aralık 2015
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi 27 Aralık 191924 Aralık 2015
23 ARALIK KUBİLAY’I ANMA PROGRAMI15 Aralık 2015
YABANCI GÖZÜYLE ATATÜRK09 Kasım 2015
ATATÜRK`Ü SEVGİ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ08 Kasım 2015
ATA’YA SAYGI KOŞUSU06 Kasım 2015
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…30 Ekim 2015
29 Ekim 2015 Saat: 9.30 da Gündoğdu Meydanındayız27 Ekim 2015
Bal Festivali 25 Ekim 2015 Kemalpaşa - Dereköy - Gökyaka19 Ekim 2015
İzmir Yangını 13 Eylül 1922 13 Eylül 2015
Başın Sağ olsun Nazilli09 Eylül 2015
İZMİR ZAFERİNİ KUTLUYOR06 Eylül 2015
8 Ağustos 1915 M.Kemal Anafartalar grup komutanlığına Atandı08 Ağustos 2015
24 Temmuz 2015, saat: 10.30’da İ.İnönü’nün doğduğu evdeyiz23 Temmuz 2015
AYŞE MAYDA-İZMİR’İN TANIKLIĞI13 Temmuz 2015
ADD Basın Açıklaması Ermeni soykırımı Tarinin çarptırılmasıdır24 Nisan 2015
Soykırım İddialarına Yabancı Belgelerle Yanıt24 Nisan 2015
TÜRK–ERMENİ İLİŞKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ14 Nisan 2015
Görünmez İşgalden Türkiye Nasıl Kurtulur E.Tüma.Soner Polat10 Nisan 2015
ŞAKA, ŞAKA. S. Nazan Keskin Yazdı01 Nisan 2015
Adına Nevruz Denen Bayram20 Mart 2015
8 Mart’a Hazır mısınız? S. Nazan Keskin yazdı08 Mart 2015
YALAN Üzerine Kurulmuş İddia28 Ocak 2015
İNÖNÜ SAVAŞLARI26 Ocak 2015
“Uğur Mumcu’yu ve demokrasi Şehitlerini Anıyoruz”20 Ocak 2015
Zübeyde Hanım Karşıyaka’nın Kalbinde Yaşıyor14 Ocak 2015
Türk Ermeni İlişkileri Broşürü Hazırlayan: Ahmet Gürel 12 Ocak 2015
Sarıkamış Zaferimiz Nasıl Engellendi?05 Ocak 2015
Yılbaşı Çam Ağaç Süslemesi Tamamen Türk Geleneğidir30 Aralık 2014
Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya Gelişi29 Aralık 2014
İsmet İnönü ve Gençliği-İzmir24 Aralık 2014
Kubilaylar Menemen’de!24 Aralık 2014
URBANUS’TAN MARAŞ’A KANLI SERÜVEN19 Aralık 2014
23 Aralık Kubilay’ı Anma Programı12 Aralık 2014
İzmir’in Urla İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde, Orman Katliamı08 Aralık 2014
5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındı04 Aralık 2014
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun23 Kasım 2014
91. Yılında Cumhuriyet - Ahmet Gürelin'in yazısı30 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı Programı ve Basın Açıklanası27 Ekim 2014
URLA KİTAP OKUYOR KAMPANYASI 24 Ekim 2014
Cumhuriyetimizin 91. yılını Tepeköy Mahallemizde kutluyoruz.22 Ekim 2014
Ankara'nın Başkent Oluşu 13 Ekim 192312 Ekim 2014
Mudanya Silah Bırakışımı Görüşmeleri 3 - 11 Ekim 192203 Ekim 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Basın Açıklaması26 Eylül 2014
Türk Dil Kurumu’nun ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 25 Eylül 2014
İzmir’e Doğru 9 Eylül - Ahmet Gürel'in Yazısı08 Eylül 2014
30 Ağustos Zafer Bayramını Milletçe Kutlamalıyız30 Ağustos 2014
Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 92. Yıldönümü25 Ağustos 2014
KENAN ÇOYGUN: BİR KIBRIS KAHRAMANI19 Temmuz 2014
İSRAİL SALDIRGANLIĞINA SON…! 19 Temmuz 2014
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkın da Basın Açıklaması28 Haziran 2014
ADD Kazandı Milli Eğitim Bakanlığı Kaybetti28 Haziran 2014
Amasya Genelgesi, (21-22 Haziran 1919)21 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden destek17 Haziran 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Basın Açıklaması10 Haziran 2014
"Tutsak eserler” 31 Mayıs 2014
1453 İstanbulun Geri Alınmasıdır!29 Mayıs 2014
Atatürkçü Düşünce Derneği 25’inci yaşını Nazım’da kutladı26 Mayıs 2014
İzmir'de sessiz yürüyüş20 Mayıs 2014
Prof. Dr. Kemal Arı'nın Yazısı "19 MAYIS RUHU"18 Mayıs 2014
Genel Başkanımız Tansel Çölaşan Soma'da 18 Mayıs 2014
19 Mayıs'ta Şehit Madencilerimiz İçin Yürüyoruz16 Mayıs 2014
301 Can Soma Madenci Şehitlerimiz 14 Mayıs 2014
Acınız Acımızdır14 Mayıs 2014
Kutlamalarımız İpal edildilmiştir13 Mayıs 2014
Tam Bağımsızlık Halk Yürüyüşü13 Mayıs 2014
Örğütümüze ve Halkımıza Önemli Duyuru11 Nisan 2014
18 Mart Çanakkale zaferinin 99. Yıldönümünü kutlu olsun17 Mart 2014
Emeğin Diğer Adı: Kadın08 Mart 2014
Muammer Aksoy’u Saygıyla Anıyoruz31 Ocak 2014
Değerli Vatanseverlerimize30 Ocak 2014
Gençlik, Ah Canım "Türk Gençliği"…30 Ocak 2014
YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN31 Aralık 2013
YERİ MALI KULLAN10 Aralık 2013
Balbay Özgür, Mücadeleye Devam10 Aralık 2013
5 ARALIK TÜRK KADININA MİLLET VEKİLİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI05 Aralık 2013
Prof. Dr. Özer OZANKAYA; ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN 85. YILDÖNÜMÜNDE24 Kasım 2013
M.Ö. 4.000 DİYARBAKIR 19 Kasım 2013
saygı, özlem ve gururla anıyoruz09 Kasım 2013
90. yılında Cumhuriyet29 Ekim 2013
CUMHURİYETİMİZİN 90. YILINI DOLDURDUK KUTLU OLSUN28 Ekim 2013
UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!21 Ekim 2013
GÜLE GÜLE ÇILGIN TÜRK 1 Eylül 1930 - 28 Eylül 2013 28 Eylül 2013
Usta aktör Tuncel Kurtiz yaşamını yitirdi. 28 Eylül 2013
Bu haftaki konuğumuz; Sanatçı UTKU ERİŞİK27 Eylül 2013
81. DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!26 Eylül 2013
SESSİZ ÇIĞLIK YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI 23 Eylül 2013
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından19 Eylül 2013
09 Eylül 1922 – İzmir’e Doğru…09 Eylül 2013
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İZMİR ŞUBELERİ 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI06 Eylül 2013
Sivas Kongresi04 Eylül 2013
Dünya Barış Günü Tarihi ve Emperyalizmimin Suç Dosyası01 Eylül 2013
Büyük Taaruz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramına30 Ağustos 2013
Afyon Kocatepe Saat 05:30 Etem Tem, Afyon Kocatepe'de yarattığı "anıt fotoğrafı" 26 Ağustos 2013
Osmanlıdan Kalan Miras10 Ağustos 2013
Türk dünyasına dair çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçı, araştırmacı, yazar Servet Somuncuoğlu hayatını kaybetti.09 Ağustos 2013
5 AĞUSTOS 201306 Ağustos 2013
Ergenekon'da 18 Çelişki05 Ağustos 2013
Silivri Buluşmasını Engellemek İsteyen İktidarın Yaptığı Operasyonlara İlişkin Basın Açıklamasıdır 03 Ağustos 2013
5 AĞUSTOSTA SİLİVRİ'DEYİZ31 Temmuz 2013
HALÛK TARCAN YAZDI KURAMSAL HİNT-AVRUPA DİLLERİ’NİN SONU !..24 Temmuz 2013
KAHRAMAN ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIBRIS BARIŞ KAREKATININ 39. YILI19 Temmuz 2013
Alparslan Hocamızı Kaybettik 16 Temmuz 2013
Madımak Katliamı İnsanlığa Karşı İşlenmiş Bir Suçtur!02 Temmuz 2013
HAKSIZLIKLARA, HUKUKSUZLUĞA, ZORBALIKLARA KARŞI DURUYORUZ19 Haziran 2013
DURAN ADAM18 Haziran 2013
Genel Başkanımız Gezi Parkı Direnişini Sözcü'ye Değerlendirdi11 Haziran 2013
Balbay'a Özgürlük girişimi11 Haziran 2013
ADD Rize Şubemize Saldırı06 Haziran 2013
Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 50. Yılında saygı ve minnetle anıyoruz.03 Haziran 2013
YORUMSUZ02 Haziran 2013
29 MAYIS İSTANBUL’UN FETHİ DEĞİL İSTİRDADI’DIR30 Mayıs 2013
NE OLDU SURİYE POLİTİKAMIZ? (-Ah bu Eset’in Annesi, Ah!) KEMAL ARI YAZDI30 Mayıs 2013
Genel Başkanımız Sayın Tansel Çölaşan Reyhanlı'da 24 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun'dan Yola Çıkan Şanlı Bayrağımızı Atamıza Sunduk 22 Mayıs 2013
VAHDETTİN DOSYASI (İşte Çakma Kahraman Vahdettin Gerçeği) Sinan Meydan Yazdı21 Mayıs 2013
ADD Kilis Şubesi: 21:00'de 19 Mayıs'ı Kutladı 21 Mayıs 2013
19 Mayıs'ta Samsun’dan Bisikletçilerimizin yola çıkardığı Bayrak ve Toprağımızı 21 Mayıs 2013
Deniz hırçın, dalgalar köpüklü, Vapur heybetli, vakit şafak, Gözler parlak, bakışlar keskin19 Mayıs 2013
Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 17 Mayıs 2006 yılıda görevi başında şehit edildi17 Mayıs 2013
19 Mayıs’ta Samsun ve Ankara’da büyük buluşma ADD Başkanı Tansel Çölaşan’dan halka çağrı16 Mayıs 2013
Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkar15 Mayıs 2013
Gazeteci Hasan Tahsin anma etkinliği 15 Mayıs 2013 çarşamba günü saat 11:0014 Mayıs 2013
15 MAYIS 1919: (-İzmir’in İşgali ve “Karagün” Prof. Dr. Kemal Arı14 Mayıs 2013
Her hafta sonu yapılan sesiz Çığlığın Bu haftaki konuşmacısı ADD den Sn Nazan Keskin idi. 12 Mayıs 2013
MUSTAFA KEMAL’LER 19 MAYIS’TA SAMSUN’DA10 Mayıs 2013
T.C. için, 19 Mayıs Saat 11.00'da Ankara Sıhhiye Alanındayız 08 Mayıs 2013
Propolis’le Kansere Karşı Doğal Mücadele07 Mayıs 2013
DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN; DENİZ, YUSUF, İNAN05 Mayıs 2013
TÜRKKUŞU, 3 MAYIS 1935 YILINDA ATATÜRK TARAFINDAN KURULMUŞTUR.03 Mayıs 2013
Tandoğan'daki 1 Mayıs Kutlamaları Cumhuriyet Mitingine Dönüştü02 Mayıs 2013
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının 127 Yıllık Tarihi 01 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta Alanlardayız29 Nisan 2013
16. Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği24 Nisan 2013
Urla’da 23 Nisan Kutlamaları Festivale Dönüştü24 Nisan 2013
23 Nisan dünya çocukları Kemalpaşa’da23 Nisan 2013
İzmir'in ilk yöresel ürünler festivali başlıyor23 Nisan 2013
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun23 Nisan 2013
Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması 22 Nisan 2013
"ASKERİ CASUSLUK" BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜ. Senin İçin Ey Demokrasi!20 Nisan 2013
Türk Milletine Çağrı bildirisinin ikincisi gerçekleştirildi 17 Nisan 2013
Ünlü piyanist Fazıl Say'a hapis cezası15 Nisan 2013
Halûk TARCAN web Sitemizde Yazarlar Sayfasında 11 Nisan 2013
Sevr'in Anayasası04 Nisan 2013
Eğitim-İş'ten Kamuda Türban Dayatmasına Tepki25 Mart 2013
Atatürk’lü Kapak İlk Sırada Yer Aldı25 Mart 2013

GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Warning: include(modules/common/modulustmanset4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/addizmir/public_html/common/rightcolumn.php on line 8 Warning: include(modules/common/modulustmanset4.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/addizmir/public_html/common/rightcolumn.php on line 8 Warning: include(): Failed opening 'modules/common/modulustmanset4.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/addizmir/public_html/common/rightcolumn.php on line 8
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH