Ana Sayfa > Genel Kurul

ŞUBE GENEL KURULU YAPILMASI
A-GENEL KURUL HAZIRLIKLARI
1-Şube genel kurullarının genel merkez genel kurulu kurallarına uygun yöntemle ADD Genel Merkez Genel Kurulundan en az 2 ay önce yapılması zorunludur.

2-Şube yönetim kurulu en az 15 gün öncesinden karar defterine genel kurulun yapılacağı tarih, yer, gün ve saat saptanarak, eğer çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantının yapılacağı, tarih, yer, gün ve saat belirtilerek karar alırlar.

3-Şubeler genel kurulu toplantı gününden 15 gün önce bir üst yazı ile gündem, toplantı yeri, tarihi ve saatini belirterek genel merkez sekreterliğine bildirirler.  Eşgüdüm şubeler kuruluna, genel merkez bölge sorumlusuna bilgi verirler.

4-Şube yönetim kurulu, tüzüğe göre genel kurula katılım hakkı olan üyelerin çizelgesini en az 3 nüsha olarak düzenler (Hazirun Listesi).  Çizelgenin altı yönetim kurulu üyelerince imzalanıp mühürlenir.

5-Yönetim kurulunca toplantı gündemi hazırlanır. Gündemde bulunması gereken maddeler:

GÜNDEM
1-Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı
2-Divan Seçimi    
3-Şube Başkanının konuşması
4- Konukların konuşması
5- Genel Merkez Temsilcisinin konuşması
6-Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
7-Bilanço, gelir-gider hesap tablolarının okunması
8-Denetleme raporunun okunması
9-Raporlar hakkında konuşmalar ve aklanması
10-Bir sonraki dönem tahmini bütçe sunumu, tartışılması ve onayı
11-Seçimler (Yönetim, denetleme, disiplin üyeleri ile genel merkez delegelerinin seçimi)
12-Dilek ve temenniler, kapanış

 6-Şube yönetim kurulu genel kuruluna katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati yeri ve gündemi, çoğunluk sağlanmazsa
2. Toplantının günü saati ve yerini bir gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta, cep telefonu mesajı ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılır.
İlk toplantı ile 2. Toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
7-Şube yönetim kurulunun istifa ve görevden ayırma gibi sebeplerle  yedeklerinin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının altına düşmesi durumunda genel kurul bir ay içinde görevde kalan üyelerce veya denetleme kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı sonrasında organları seçilemeyen şubeler kendiliğinden fesholur (ADD tüzüğü madde 12)
 
B  TOPLANTI YETER SAYISI
1-        Şube genel kuruluna katılan üyelerin salt çoğunluğu(Hazirun Listesinde yer alan üye sayısının bir fazlası)ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı şube yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamı 2 katından az olamaz.
2-        Toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun 2. Toplantı için çağrı yapılır.
3-        1. Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde katılan üyelerin imzaladığı çizelge yönetim kurulu tarafından tutulan raporla birlikte genel kurul evrak dosyasında bulunacaktır.
4-        Şube yönetim kurulu genel kurula katılacak üye listesinden(Hazirun Listesi) 3 adet hazırlayacaktır.
 
C  TOPLANTI YÖNETİMİ
1-Genel kurula katılacak üyeler Hazirun listesini imzalayarak toplantıya katılırlar.
2-Yeterli sayının sağlandığı bir tutanakla saptanır ve toplantı şube başkanı ya da bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır, Saygı duruşu, istiklal marşı ile gündem izlenir.
3-Açılıştan sonra şube genel kurulu toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Divan başkan Yardımcısı, 2 yazman, verilen önergelerle belirlenir ve açık oyla seçilir.
4-Toplantıyı divan başkanı yönetir. Tutanaklar yazmanlarca düzenlenir, başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte imzalanır. Tutanaklar ekteki örnek gibi tutulacaktır.
5-Genel kurulda yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak, gündeme geçilmeden önce toplantıda üyelerden en az 1/10 unun (% 10) yazılı önerisi ile istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
6-Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı olup hiçbir biçimde vekaletle oy kullanılamaz.
 
 SEÇİMLERİN YAPILMASI
1-Tüzükte belirtilen organlara Yönetim, denetleme, Disiplin kurulları ile Genel merkez genel kuruluna aday gösterilen, ya da aday olmak isteyenler divan başkanlığına yazılı başvururlar. Her üye ancak bir kurula aday olur. Bu durumu divan başkanlığı denetler.
2-Şube yönetim kurulları üye sayısının 500ün altında olması durumunda 7, çok olması durumunda 9 kişiden oluşur ve aynı sayıda yedek üye de seçilir.
3-Şube genel kurullarında üye sayısına göre 50 üyeye kadar 1, 100 üyeye kadar 2, 200 üyeye kadar 3, 300 üyeye kadar 4, 400 üyeye kadar 5, 500 üyeye kadar 6, sonra gelen her 150 üye için 1 olmak üzere Genel merkez genel kurulu delegeleri seçilir, yedek seçilmez. Şube başkanları genel merkez genel kuru delegelerinin başıdır ve doğal delegedir.
4-Şubelerde 3 er asil 3 er yedek üyeden oluşan Denetleme ve Disiplin kurulları da seçilir.
5-Divana adayların başvuruları tamamlandıktan sonra kura ile belirlenecek harften başlamak üzere alfabetik sıraya göre adları duyuru tahtasına yazılarak seçimlere başlanır.
6-Seçimlerde yönetim kurulunun mührünü taşıyan zarf ve oy pusulaları kullanılır. Oy pusulalarına en çok asil üye sayısı kadar, en az yarıdan bir fazla aday yazılacak. Seçilecek asil üye sayısından çok ve asil üye sayısının yarısından az isim yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır.
Oylamada gizli oy sayım açık sayım yapılır. Oyunu kullanan üyeler 2. Hazirun listesini imzalar.
7-Seçimi yapılan organların üye sayısına göre döküm sonucunda en çok oy alan adaylardan başlanarak asil ve yedek üyeler belirlenir.
8-Şubeler genel kurulu ADD tüzüğüne göre 2 yılda bir yapılır.
9-Şubeler genel kurul toplantı sonucunu 3 gün içinde tutanak örneği ile Yönetim Kurulu görev bölümü ile ilgili aldıkları kararları Genel merkeze iletirler.
10-Şube Yönetim Kurulu seçim sonuçlarının tutanakları ile Genel kurul seçim sonuç bildirim formunu 30 gün içinde elektronik posta ile ve elden,  illerde İl dernekler müdürlüğüne, Metropol dışı ilçeler ve beldelerde ise kaymakamlığa bildirilir.
11-Şube Yönetim kurulu oluştuğunda uygulanabilir nitelikte bir çalışma programını 3 ay içinde hazırlayarak Genel merkezin onayına sunar.
12-Şubeler 7 kişiden oluşan Bilim danışma kurullarıyla Genel Merkezi örnek alarak kollar oluşturabilirler.
13-Şube denetleme kurulları 6 ayda bir olmak üzere en az bir yıllık dönemlerde denetleme yaparlar ve rapor tutarlar.
 
 Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesi çalışmasıdır.
GENEL BAŞKAN

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Başkanı

Atatürk Resimli Hediyelikler
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
Radyo
TRT TÜRKÜ
T
TRT NAĞME

Atatürk Siteleri

İşte Atatürk.comAtatürk İnkilaplari.comÖnerilen Siteler
Ana Sayfa | Sözleri | İletişim | G.Başkanlarımız | Demokrasi Şehitleri | Tüzük | Atatürk | İlkeleri | Hakkında Söylenen | Kurduğu Kurumlar | Kurtuluş Savaşları | Kadın Kahramlar
CH